Oddział we Wrocławiu

   Kontakt    |    Oferta    |    Wybrane prace    |    Pracownicy

Kontakt

Adres Dyrekcji Oddziału:
50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39e
Sekretariat: tel./fax (0-71) 328-15-35, 513-15-16-80
Dyrektor: tel. (0-71) 328-15-35, 513-15-15-81
e-mail: bluj@wp.pl

Zakład Technologii Ścieków i Ochrony Wód:
50-227 Wrocław, ul. Kleczkowska 52B
Centrala: tel./fax (0-71) 329-27-20
Kierownik Z-du: tel. (0-71) 328-15-35, 513-15-15-82
e-mail: jan.miodonski@wp.pl

Laboratorium Analityczne ZTŚiOW:
tel. (0-71) 329-27-20, 513-15-15-84 (Port)
kwiatek

Oferta Oddziału

Zakład Technologii Ścieków i Ochrony Wód
Główne kierunki badań:
 1. Badania, ocena, modelowanie i prognoza jakości wód powierzchniowych.
 2. Planowanie strategiczne i programowanie ochrony zasobów wodnych w zlewniach i na obszarach wydzielonych.
 3. Badanie, modelowanie i optymalizacja jednostkowych procesów uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i przeróbki osadów dla potrzeb gospodarki komunalnej i przemysłu.
 4. Opracowywanie i wdrażanie nowych technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów komunalnych i przemysłowych dla potrzeb realizacji i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę i ochrony wód.
 5. Badania i ocena efektywności oraz ekonomiki działania istniejących systemów zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków i przeróbki osadów.
 6. Opracowywanie baz danych w zakresie infrastruktury ochrony wód w gospodarce komunalnej i przemyśle.
 7. Badania i ocena aspektów wodno-gospodarczych gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych.
 8. Działalność edukacyjno–szkoleniowa w zakresie ochrony wód.

Prace usługowe:
 1. Plany i programy ochrony wód dla jednostek administracyjnych i zlewni, wraz z prognozą jakości wód.
 2. Programy i projekty koncepcyjne gospodarki wodno-ściekowej oraz zagospodarowania osadów i odpadów dla jednostek administracyjnych.
 3. Ekspertyzy gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami w przemyśle.
 4. Projekty procesowe i koncepcje projektowe dla potrzeb budowy i modernizacji zakładów uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych z uwzględnieniem przeróbki i zagospodarowania osadów.
 5. Doradztwo techniczne (koreferaty, opinie i oceny dokumentacji) dla potrzeb realizacji inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej w fazie: przetargu, projektowania, wykonawstwa i rozruchu.
 6. Kompleksowe rozruchy zakładów uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków wraz z węzłami przeróbki osadów oraz gospodarki gazem.
 7. Weryfikacja eksperymentalna oraz optymalizacja technologii uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków i przeróbki osadów dla potrzeb jednostek komunalnych i przemysłu.
 8. Ekspertyzy techniczne i technologiczne oraz monitoring eksploatacyjny istniejących zakładów uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych wraz ze specjalistycznymi badaniami (w tym zdolność natleniania systemów aeracji, charakterystyka biomasy, efektywność usuwania zanieczyszczeń, efektywność energetyczna) oraz pomiarami parametrów technologicznych i jakościowych.
 9. Laboratoryjne usługi w zakresie analityki fizyczno-chemicznej i biologicznej wód, ścieków, osadów, odpadów i gleb w szerokim zakresie wskaźników.
 10. Dokumentacja eksploatacyjna (instrukcje, wytyczne) oraz formalno-prawna (operaty wodnoprawne, oceny oddziaływania na środowisko) dla zakładów uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów.
 11. Szkolenia personelu oczyszczalni ścieków i zakładów uzdatniania wody (kursy eksploatacyjne dla operatorów i menadżerów oczyszczalni ścieków, szkolenia załogi w fazie rozruchu nowobudowanych lub modernizowanych obiektów i węzłów).
 12. Aprobaty techniczne dla urządzeń do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów.


Zakład Ekologicznych Podstaw Planowania Przestrzennego
Główne kierunki badań:
 1. Ekologiczne podstawy planowania przestrzennego:
  • waloryzacja przyrodnicza do planów zagospodarowania przestrzennego różnego szczebla (opracowania ekofizjograficzne)
  • kształtowanie struktur przyrodniczych na różnych obszarach i tworzenie systemów obszarów chronionych
  • kształtowanie układów funkcjonalno-przestrzennych w aspekcie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
  • problematyka zagospodarowania dolin rzecznych (w aspekcie zachowania ich walorów przyrodniczych i funkcji korytarzy ekologicznych)
  • zasady zagospodarowania przestrzennego na obszarach chronionych
 2. Ocena opracowań prawno-planistycznych, programów, strategii i polityk pod kątem ich wpływu na środowisko (prognozy oddziaływania na środowisko) – także tworzenie metodycznych podstaw takich ocen
 3. Prawne aspekty ekologicznych podstaw planowania przestrzennego; wdrażanie traktatów międzynarodowych w tym zakresie

Prace usługowe:
 1. Wykonywanie opracowań ekofizjograficznych oraz prognoz oddziaływania na środowisko do planów zagospodarowania przestrzennego (różnego szczebla)
 2. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących planowania przestrzennego, ochrony przyrody oraz niektórych dotyczących ochrony środowiska
 3. Sporządzanie planów ochrony parków krajobrazowych
 4. Konsultacje przy sporządzaniu projektów aktów prawno-planistycznych (w zakresie problematyki ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu)
kropka

Wybrane prace

 • Wysokoefektywne usuwanie azotanów ze ścieków biologicznie oczyszczonych metodą denitryfikacji końcowej w złożu filtracyjnym - zasady i wytyczne stosowania metody Więcej...
 • Program badań technologicznych na oczyszczalni ścieków w Krapkowicach eksploatowanej przez BIOKRAP Sp. z o.o. Więcej...
kwiatek

Pracownicy

 • dr Zdzisław Cichocki - Dyrektor Oddziału
 • Jolanta Bluj - sekretariat (e-mail)
Dział Finansowo-Księgowy:

 • Agnieszka Urbańska - Księgowy Oddziału
Zakład Technoligii Ścieków i Ochrony Wód:

 • mgr inż. Jan M. Miodoński (e-mail) - Kierownik zakładu
 • dr inż. Krzysztof Iskra
 • inż. Jan Szyc
 • mgr inż. Łukasz Krawczyk

      Laboratorium Analityczne Zakładu Technologii Ścieków i Ochrony Wód:

 • mgr inż. Joanna Głodek
 • mgr Dominika Wierzbicka
 • Krystyna Witkowska
Zakład Ekologicznych Podstaw Planowania Przestrzennego:

 • dr Zdzisław Cichocki - Kierownik zakładu
 • Jolanta Bluj