(c) Instytut Ochrony Środowiska
Javascript Tree Menu

Projekt River Shield

  Celem projektu RIVER SHIELD, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Unii Europejskiej - Program Obszarów Sąsiadujących INTERREG III B CADSES, jest ochrona rzek przed zanieczyszczeniem spowodowanymi awariami przemysłowymi w wyniku opracowania i wdrożenia zasad dobrej praktyki w zakresie: zarządzania ryzykiem, zapobiegania powstawaniu awarii i reagowania na nie. Oczekuje się, że w wyniku realizacji projektu zwiększą się zdolności służb ratowniczych i ochrony środowiska włączonych w proces ukierunkowany na ograniczanie oddziaływania potencjalnych awarii przemysłowych na środowisko wodne.

  Adres oficjalnej strony projektu, realizowanego przez konsorcjum instytucji z Czech, Grecji, Polski, Słowenii, Węgier i Bułgarii, to http://www.rivershield.eu/

  Źródło: http://www.cadses.net

  Realizacja Projektu RIVER SHIELD jest koordynowana w Polsce przez Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ)
  w Warszawie. Przedmiotem polskiej części projektu jest rzeka Odra w granicach województwa lubuskiego (rys. 1).


  Rys. 1. Położenie Polski w Europie (rys. 1a) i województwa lubuskiego w Polsce (rys. 1b)

Niniejszą stronę WWW opracowano w Instytucie Ochrony Środowiska w ramach projektu "Ochrona wód przed awaryjnymi zanieczyszczeniami przemysłowymi" (RIVER-SHIELD), który jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Programu Obszarów Sąsiadujących INTERREG III B CADSES.

Zaprezentowane na tej stronie informacje odzwierciedlają poglądy autorów. Instytucja Zarządzająca CADSES nie ponosi prawnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z ich wykorzystania.