Baza danych IOŚ "Obszary chronione w Polsce"


     Baza danych IOŚ "Obszary chronione w Polsce" jest wszechstronnym, opisowym i graficznym źródłem informacji o istniejących w Polsce formach ochrony przyrody. Temat "Prowadzenie i uzupełnianie tekstowej i graficznej bazy danych obszarów chronionych" jest kontynuacją prac rozpoczętych w IOŚ w 1998 r. i prowadzonych do dziś, w wyniku których została stworzona baza danych w obecnym kształcie. Ze względu na ciągły proces tworzenia nowych obiektów chronionych, likwidacji i zmian granic już zatwierdzonych obszarów, konieczne jest prowadzenie stałej, corocznej aktualizacji bazy. Na bieżąco prowadzone jest uzupełnianie oraz doskonalenie i poszerzanie jej zawartości merytorycznej, a także dalsza modyfikacja struktury bazy w celu rozszerzenia możliwości w zakresie uzyskiwania raportów o zadanym, różnorodnym zakresie informacyjnym. W pracach nad merytoryczna zawartością bazy danych bazą zostały uwzględnione potrzeby pracowników IOŚ, a także jej potencjalnych klientów m in. Ministerstwa Środowiska.

     Aktualnie w bazie danych zostały zgromadzone informacje o obszarach chronionych utworzonych w Polsce do 31.12.2008 r. zatwierdzonych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 r. jako: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Aktualny stan bazy danych o obszarach chronionych

    W bazie zostały zgromadzone informacje o:

 • 23 parkach narodowych zajmujących powierzchnię 328 524,48 ha i ich strefach ochronnych,
 • 120 parkach krajobrazowych o powierzchni 2 593757,95 ha i ich strefach ochronnych,
 • 1439 rezerwatach przyrody o powierzchni 172 485,46 ha ich otulinach,
 • 381 obszarach chronionego krajobrazu o powierzchni ok. 8512454 ha,
 • 176 zespołach przyrodniczo-krajobrazowych o powierzchni 83934,31ha,
 • 79 stanowiskach dokumentacyjnych o powierzchni ok. 800 ha.

      Graficzna baza danych zawiera granice wszyskich wymienionych wyżej obszarów i składa się z:

 • 2 warstw zawierających granice parków narodowych i krajobrazowych wraz z otulinami oraz obszarów chronionego krajobrazu,
 • 1 warstwy zawierającej granice rezerwatów przyrody.

      O każdym z wymienionych obszarów gromadzone są następujące informacje:

 • data i miejsce ogłoszenia aktu prawnego o utworzeniu obszaru chronionego,
 • położenie geograficzne i administracyjne (obręb ewidencyjny, gmina, powiat, województwo - wg podziału obecnego i sprzed 1998r.),
 • powierzchnię obszaru chronionego w ha,
 • wykaz powierzchni wg formy własności,
 • wykaz powierzchni wg rodzaju gruntów,
 • krótki opis obszaru poddanego pod ochronę,
 • gatunki chronione roślin i zwierząt,
 • informację, czy dana forma ochrony przyrody podlega ochronie w zakresie międzynarodowego prawa ochrony przyrody.

  W odniesieniu do parków narodowych i krajobrazowych podaje się ponadto informację dotyczącą powierzchni ściśle chronionej (w parkach narodowych) i powierzchni chronionej w rezerwatach przyrody (w parkach krajobrazowych), wysokości minimalne i maksymalne, rejon geobotaniczny oraz adresy zarządu lub dyrekcji parku.

  W odniesieniu do rezerwatów przyrody podaje się dodatkowo informację o reżimie ochrony (częściowy, ścisły, mieszany) i typie rezerwatu.

      Obecny zakres możliwości uzyskiwania informacji z bazy danych obejmuje m.in.:

 • raportowanie, tzn. możliwość wydruku analitycznych informacji o wszystkich obszarach spełniających zadane kryteria wyszukiwania,
 • wprowadzanie i prezentację informacji o jednostkach administracyjnych uwzględniający hierarchiczną strukturę podziału administracyjnego,
 • dzięki funkcji "Statystyki" istnieje możliwość szybkiego otrzymania informacji o ilości i powierzchni znajdujących się w bazie obiektów, tak w ujęciu administracyjnym (wg województw), jak i form ochrony,
 • dzięki obecności "Archiwum" istnieje możliwość analizy zmian, jakie zachodziły w obszarach chronionych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.