Jesteś tutaj:

Zakłady

Drukuj

Zakład Ocen Środowiskowych - wybrane prace 3

Celem zadania było środowiskowych ograniczeń rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i ich regionalnego zróżnicowania. W ramach pracy dokonano klasyfikacji kryteriów rozwoju energetyki wiatrowej i lokalizacji elektrowni wiatrowych pod kątem ich charakteru (kryteria obszarowe i kryteria dystansu) oraz wg poziomów podejmowania decyzji – od szczebla regionalnego...

więcej »

Zakład Ocen Środowiskowych - wybrane prace 2

Zadanie było realizowane przez interdyscyplinarny zespół ekspertów pod kierunkiem dr Agnieszki Kuśmierz. Celem pracy było wykonanie na zlecenie Grupy LOTOS S.A. inwentaryzacji przyrodniczej na terenie rafinerii w Gdańsku i w jej otoczeniu. Inwentaryzacją objęte były cenne zasoby przyrodnicze terenu, w tym siedliska przyrodnicze, gatunki roślin oraz...

więcej »

Zakład Ocen Środowiskowych - wybrane prace 1

Zadanie realizowane we współpracy z Ośrodkiem Wrocławski i Zakładem Ochrony Klimatu przez zespół dr Zdzisław Cichocki (kierownik tematu), prof. dr hab. Maciej Sadowski, mgr Małgorzata Hajto, mgr Anna Romańczak, mgr inż. Małgorzata Bidłasik). Celem zadania było opracowanie studium przypadku wrażliwości miasta na zmiany klimatu, w tym analiza i ocena...

więcej »

Zakład Ekologicznych Podstaw Planowania Przestrzennego

Główne kierunki badań: Ekologiczne podstawy planowania przestrzennego: waloryzacja przyrodnicza do planów zagospodarowania przestrzennego różnego szczebla (opracowania ekofizjograficzne) kształtowanie struktur przyrodniczych na różnych obszarach i tworzenie systemów obszarów chronionych kształtowanie układów funkcjonalno-przestrzennych w aspekcie...

więcej »

Jednostki Organizacyjne Instytutu - Oferta

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Zakład Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza Zakład Akustyki Środowiska Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka Zakład Metod Oceny i Monitoringu Wód Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu Ośrodek Zrównoważonego...

więcej »