Jesteś tutaj:

Zakład Ocen Środowiskowych - wybrane prace 8

Drukuj

Projekt realizowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.4 priorytetu V  oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej zamieszkującej na Obszarach Natura 2000, poprzez edukację ekologiczną różnych grup zawodowych oraz dostęp do informacji. W Zakładzie Ocen Środowiskowych na zlecenie SGGW przygotowane zostały dwie publikacji. W Broszurze omówione zostały zasoby przyrodnicze Ostoi Warmińskiej i okolic. W Vademecum wskazano sposoby ochrony przyrody w warunkach gospodarowania na obszarach chronionych, ze szczególnym uwzględnieniem nowej formy obszarowej ochrony przyrody, jaką jest europejska sieć obszarów Natura 2000. W Vademecum przedstawione zostały regulacje prawne, mające istotny wpływ na działalność gospodarczą, w tym określoną w różnych dokumentach dotyczących szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego i w zakresie zagospodarowania terenów.

Link

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU