Jesteś tutaj:

Zakład Ocen Środowiskowych - wybrane prace 6

Drukuj

Zadanie zrealizował zespół:

 • dr Zdzisław Cichocki - koordynator projektu, moderator spotkań konsultacyjnych, planowanie przestrzenne, klimatologia,
 • dr Jan Borzyszkowski - kierownik zespołu ekspertów, geomorfolog, gleboznawca,
 • dr Jadwiga Sienkiewicz - ekspert, botanik,
 • dr inż. Łukasz Chachulski - ekspert, botanik,
 • mgr Grzegorz Wójcik - ekspert, botanik,
 • mgr Michał Smoczyk - ekspert, botanik,
 • dr Grzegorz Rąkowski - ekspert, zoolog,
 • dr Agnieszka Kuśmierz - ekspert, geolog, wody powierzchniowe i podziemne,
 • Małgorzata Smogorzewska - ekspert, dobra kultury,
 • mgr Małgorzata Walczak - ekspert, krajobraz,
 • mgr Małgorzata Hajto - ekspert, planowanie przestrzenne, turystyka, konsultacje społeczne,
 • mgr inż. Małgorzata Bidłasik - ekspert, turystyka, GIS,
 • mgr inż. Magdalena Dawid - ekspert, GIS,
 • mgr inż. Barbara Grzebulska - ekspert, GIS,
 • inż. Beata Krawczyńska - ekspert, GIS,
 • mgr Jarosław Krawczyński - ekspert, GIS,

W ramach zadania poszczególni eksperci wykonali prace zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących planów ochrony parków narodowych, w tym miedzy innymi: inwentaryzacje zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych, identyfikację zagrożeń, charakterystykę i ocenę uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku narodowego, charakterystykę i ocenę stanu zagospodarowania przestrzennego, analizę skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony przyrody, opracowanie koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie zadań ochronnych służących realizacji tej koncepcji.

Opracowano 18 operatów dotyczących poszczególnych zagadnień związanych z ochroną przyrody PNGS, w tym:

 • Operat ochrony przyrody nieożywionej;
 • Dostosowanie istniejącego operatu ekosystemów leśnych do potrzeb ochrony gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych oraz ochrony elementów przyrody związanych z obszarami Natura 2000 pokrywającymi się z terenem PNGS;
 • Operat ochrony ekosystemów nieleśnych;
 • Operat ochrony ekosystemów torfowiskowych;
 • Operat ochrony roślin;
 • Operat ochrony grzybów;
 • Operat ochrony zwierząt;
 • Operat dotyczący ochrony PNGS w formie obszaru Natura 2000;
 • Operat ochrony wartości kulturowych;
 • Operat ochrony walorów krajobrazowych;
 • Operat ewidencji gruntów;
 • Operat uwarunkowań społecznych i gospodarczych;
 • Operat skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
 • Operat istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Operat charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego wraz ze wskazaniami do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin i planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
 • Operat udostępniania obszaru parku, określenia działań edukacyjnych oraz wskazania miejsc do działalności gospodarczej;
 • Wykaz opracowań niezbędnych do realizacji PO PNGS;
 • Operat generalny.

Opracowano bazę danych i mapy tematyczne zgodnie z obowiązującymi opracowaniami M. Guzika i M. Łochńskiego "Dane przestrzenne dla potrzeb zarządzania obszarami chronionymi" oraz " Standard danych GIS w ochronie przyrody".
Opracowano projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego Gór Stołowych z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszarów Natura 2000 PLH020004 i PLB020006 Góry Stołowe.
Eksperci wzięli udział w opiniowaniu, uzgadnianiu oraz konsultacjach społecznych i resortowych projektu Planu ochrony PNGS.
Link

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU