Jesteś tutaj:

Zakład Ocen Środowiskowych - wybrane prace 4

Drukuj

Zadanie realizowane przez dr Jana Borzyszkowskiego, mgr inż. Małgorzatę Bidłasik.


Celem pracy jest uszczegółowienie oraz doprecyzowanie przestrzennego podziału województwa podkarpackiego na jednostki fizycznogeograficzne. Analizowany obszar obejmuje aktualnie i powszechnie funkcjonujące 24 mezoregiony fizycznogeograficzne (wg J. Kondrackiego i A. Richlinga).


W ramach pracy uszczegóławiany jest podział mezoregionów fizycznogeograficznych wg J. Kondrackiego, w obrębie województwa podkarpackiego, na podstawie kryteriów morfogenetycznych (geologiczno-geomorfologicznych). Wykonywane jest doprecyzowanie lokalizacji granic tychże mezoregionów (zwiększenie dokładności granic) w nawiązaniu do zasięgów jednostek tektonicznych, geologicznych i dużych dolin rzecznych. Dokonuje się podziału przestrzennego województwa podkarpackiego na jednolite części fizycznogeograficzne – mikroregiony. Mikroregiony wyznaczane są w oparciu o kryteria morfogenetyczne – podobieństwa genezy rzeźby terenu, budowy geologicznej, tektoniki i typów sieci dolinnej, przy zastosowaniu zaawansowanych technologii i aplikacji Systemów Informacji Przestrzennej. W analizach określane są podstawowe parametry charakteryzujące rzeźbę powierzchni terenu w mezoregionie oraz opracowywane wskaźniki morfometryczne w celu przedstawienia zróżnicowania powierzchni terenu dla każdego mikroregionu: wysokość względną, dynamikę rzeźby terenu („żywość”), rytmiczność rzeźby terenu, zmienność rzeźby terenu.


Efektem pracy będzie wypracowanie metodyki wyznaczania i charakteryzowania mikroregionów w istniejących i funkcjonujących mezoregionach fizycznogeograficznych prof. J. Kondrackiego. Opracowane mikroregiony, scharakteryzowane i przedstawione kartograficznie dają możliwość waloryzacji morfogenetycznych (naturalnych) krajobrazów województwa podkarpackiego, a tym samym podstawy do wyróżniania najcenniejszych krajobrazów i obiektów w województwie. Realizacja tematu może przyczynić się do wzmocnienia ochrony zasobów przyrody nieożywionej w Polsce.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU