Jesteś tutaj:

Zakład Ocen Środowiskowych - wybrane prace 3

Drukuj

Celem zadania było środowiskowych ograniczeń rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i ich regionalnego zróżnicowania. W ramach pracy dokonano klasyfikacji kryteriów rozwoju energetyki wiatrowej i lokalizacji elektrowni wiatrowych pod kątem ich charakteru (kryteria obszarowe i kryteria dystansu) oraz wg poziomów podejmowania decyzji – od szczebla regionalnego przez lokalny, aż do szczegółowej lokalizacji elektrowni wiatrowych i ich zespołów (farm wiatrowych). Zidentyfikowane kryteria zostały uszczegółowione, wskazano zakresy ich stosowania w oparciu o potencjalne negatywne oddziaływanie na warunki życia i zdrowie ludzi oraz zasoby przyrody ożywionej. Szczególną uwagę poświęcono kryteriom dotyczącym ochrony krajobrazu w kontekście wizualnego oddziaływania elektrowni wiatrowych, zaproponowane nowe podejście do oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz.


Oceniono, że z uwagi na wielość i różnorodność kryteriów lokalizacji farm wiatrowych, mających na celu ochronę środowiska przed ich negatywnym oddziaływaniem, a także nakładanie się zastosowanych kryteriów w przestrzeni istotnie ograniczone zostają możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce ukierunkowanej na budowę dużych farm wiatrowych.


Wyniki prac są poszerzeniem wiedzy w zakresie problematyki energetyki wiatrowej, w kontekście planowania przestrzennego ich rozwoju. Wypracowane kryteria powinny być brane pod uwagę w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa i gminy oraz przy podejmowaniu decyzji administracyjnych dotyczących budowy i lokalizacji farm wiatrowych w celu ochrony środowiska, w tym szczególnie warunków życia i zdrowia ludzi.

Wyniki pracy są opublikowane:

  • Hajto M, Cichocki Z, Bidłasik M, Borzyszkowski J, Kuśmierz A. (2016) Constraints on Development of Wind Energy in Poland due to Environmental Objectives. Is There Space in Poland for Wind Farm Siting? Environmental Management DOI 10.1007/s00267-016-0788-x
  • Borzyszkowski J, Hajto M. (2015) Czy jest w Polsce miejsce na elektrownie wiatrowe?” Środowisko 4(508)
  • Przestrzenne konsekwencje przyjęcia wybranych kryteriów lokalizacji elektrowni wiatrowych - portal Centrum Informacji o Rynku Energii (cire.pl, data publikacji 16 lipca 2014 r.)
    http://cire.pl/item,96434,2,0,0,0,0,0,przestrzenne-konsekwencje-przyjecia-wybranych-kryteriow-lokalizacji-elektrowni-wiatrowych.html
  • Spatial consequences of adopting selected criteria for wind farm siting. Referat wygłoszony podczas 34th EARSeL Symposium European remote sensing - new opportunities for science and practice Warsaw (Poland), 16-20 June 2014 i opublikowany w materiałach konferencyjnych strony 2.13-2.18
    http://www.earsel.org/symposia/2014-symposium-Warsaw/proceedings.php
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU