Jesteś tutaj:

Zakład Ocen Środowiskowych - wybrane prace 2

Drukuj

Zadanie było realizowane przez interdyscyplinarny zespół ekspertów pod kierunkiem dr Agnieszki Kuśmierz.


Celem pracy było wykonanie na zlecenie Grupy LOTOS S.A. inwentaryzacji przyrodniczej na terenie rafinerii w Gdańsku i w jej otoczeniu. Inwentaryzacją objęte były cenne zasoby przyrodnicze terenu, w tym siedliska przyrodnicze, gatunki roślin oraz gatunki grzybów i porostów, awifauna, owady, ryby, mięczaki, płazy i gady, ssaki (w tym nietoperze). W ramach pracy określono zagrożenia dla zidentyfikowanych siedlisk i gatunków ze strony działalności rafinerii oraz użytkowania terenu w otoczeniu zakładu, a także działania mające na celu ochronę zinwentaryzowanych siedlisk i gatunków przed negatywnym oddziaływaniem rafinerii, ponadto działania minimalizujące stwierdzane uciążliwości.


Działania podjęte przez Grupę LOTOS S.A. w związku z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej nie są typowymi działaniami, jakie podejmują firmy, których funkcjonowanie może znacząco wpływać na stan środowiska w ich rejonie. Wykonane rozpoznanie zasobów przyrodniczych elementów środowiska i ich zinwentaryzowanie pozwoliło określić aktualną bioróżnorodność otoczenia zakładów i daje możliwość śledzenia kierunków jej przyszłego rozwoju lub zmian. Takie rozpoznanie jest szczególnie cenne i ważne w uprzemysłowionych strefach miast, gdzie najczęściej dochodziło do zjawiska degradacji stanu środowiska.


Ważnym efektem przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych jest stwierdzenie występowania cennych słonaw w rejonie Wiślinki. Już w trakcie trwania badań Grupa LOTOS S.A. we współpracy z władzami lokalnymi (gminą Nowy Dwór Gdański) oraz Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku podjęła starania w celu objęcia siedliska ochroną prawną w formie użytku ekologicznego.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU