Jesteś tutaj:

Zakład Ocen Środowiskowych - wybrane prace 1

Drukuj

Zadanie realizowane we współpracy z Ośrodkiem Wrocławski i Zakładem Ochrony Klimatu przez zespół dr Zdzisław Cichocki (kierownik tematu), prof. dr hab. Maciej Sadowski, mgr Małgorzata Hajto, mgr Anna Romańczak, mgr inż. Małgorzata Bidłasik).


Celem zadania było opracowanie studium przypadku wrażliwości miasta na zmiany klimatu, w tym analiza i ocena związków pomiędzy strukturą funkcjonalno-przestrzenną miejskich układów osadniczych i warunkami klimatycznymi oraz wskazanie rozwiązań w planowaniu przestrzennym i społeczno-gospodarczym służących kształtowaniu struktury miejskiej pod kątem zapewnienia właściwego komfortu mieszkańcom oraz sprawnego funkcjonowania miasta w zmieniających się warunkach klimatycznych.


Praca realizowana była w dwóch etapach w latach 2014 i 2015. W oparciu o przyjęte kryteria przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i przestrzenne do analizy wybrano miasto Kalisz. Na podstawie literatury, zebranych materiałów i danych, a także wywiadów z urzędnikami miejskimi zidentyfikowano najwrażliwsze elementy miasta uwzględniając jego strukturę funkcjonalno-przestrzenną, systemy infrastruktury, dobra kultury, sytuację społeczną i gospodarczą. Opisano z wykorzystaniem wskaźników, najważniejsze problemy miasta związane z czynnikami klimatycznymi lub ich pochodnymi. Przeanalizowano prognozy oczekiwanych zmian najważniejszych charakterystyk klimatu. Oceniono zdolności adaptacyjne miasta do prognozowanych zmian klimatu. Wyniki etapu analitycznego pozwoliły sformułowanie propozycji rozwiązań w kształtowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta uwzględniających zmiany klimatu. Oceniono także możliwości, a także ograniczenia prawno-planistycznego sterowania procesami rozwoju miast w kierunku zrównoważonego rozwoju układów osadniczych w aspekcie zmian klimatycznych.


Efektem zadania jest wypracowanie metodyki oceny wrażliwości miasta na zmiany klimatu, kluczowego etapu w przygotowaniu miejskich planów adaptacji, do których opracowania zobowiązuje kraje członkowskie Strategia adaptacji do zmian klimatu Unii Europejskiej (COM(2013) 216 final).


Wyniki prac zostały opublikowane w artykule: Cichocki Z, Hajto M, Sadowski M, Romańczak A. (2016) Wrażliwość miasta Kalisza na zmiany klimatu − studium przypadku. Inżynieria Ekologiczna 49:8-24
DOI: https://doi.org/10.12912/23920629/64826

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU