backlevel higherforward
Regulacje prawne

USTAWA z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach
( Dz. U. Nr. 101/1991, poz. 444 )

Rozdzial 7

Sluzba Lesna

Art. 45.

 1. W Lasach Panstwowych tworzy sie Sluzbe Lasna. Do Sluzby Lesnej zalicza sie pracownikow Lasow Panstwowych zajmujacych sie:
  1. zarzadzaniem lasami nalezacymi do Lasow Panstwowych oraz pro- wadzeniem w nich gospodarki lesnej, a takze ich ochrona,
  2. zwalczaniem przestepstw i wykroczen w zakresie szkodnictwa les- nego.
 2. Pracownikiem Sluzby Lesnej moze byc osoba, ktora:
  1. jest obywatelem polskim,
  2. ukonczyla 21 lat,
  3. ma pelnie praw cywilnych i obywatelskich,
  4. posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  5. cieszy sie nienaganna opinia,
  6. zatrudniona jest w pelnym wymiarze czasu pracy,
  7. posiada odpowiedni stan zdrowia,
  8. nie byla karana sadownie za przestepstwo z checi zysku lub z in- nych niskich pobudek.

Art. 46.

 1. Pracownicy Sluzby Lesnej przy wykonywaniu czynnosci sluzbo- wych korzystaja z ochrony prawnej, przewidzianej w przepisach pra- wa karnego dla funkcjonariuszy publicznych, a ponadto maja prawo do:
  1. otrzymywania bezplatnego umundurowania i oznak sluzbowych, z obowiazkiem ich noszenia w czasie pelnienia obowiazkow sluzbo- wych,
  2. bezplatnego mieszkania, jezeli stanowisko oraz charakter pracy zwiazane sa z koniecznoscia zamieszkania w miejscu jej wykonywa- nia,
  3. platnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nie przekra- czajacym jednorazowo szesciu miesiecy, jezeli przepracowali w La- sach Panstwowych w pelnym wymiarze czasu pracy przez okres nie krotszy niz trzy lata,
  4. korzystania z 50% ulgi w oplatach za przejazdy koleja i autobusami panstwowej komunikacji samochodowej,
  5. jednorazowej odprawy, przy przejsciu na emeryture lub rente inwa- lidzka, w wysokosci trzykrotnego, a powyzej 20 lat pracy w Lasach Panstwowych - szesciokrotnego wynagrodzenia otrzymywanego za o- statni miesiac zatrudnienia.
 2. Uprawnienia dla pracownikow Sluzby Lesnej, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4, dotyczy takze bylych pracownikow Lasow Panstwowych, ktorzy pracujac w Sluzbie Lesnej nabyli prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej, oraz ich malzonkow.

Art. 47.

 1. Zadania zwiazane ze zwalczaniem przestepstw i wykroczen w za- kresie szkodnictwa lesnego wykonywane sa przez straznikow lesnych zaliczanych do Sluzby Lesnej, zatrudnionych w nadlesnictwach.
 2. Straznik lesny w czasie wykonywania obowiazkow sluzbowych w zakresie zadan okreslonych w ust. 1 ma prawo do:
  1. prowadzenia dochodzen oraz wnoszenia i popierania aktu oskarze- nia w postepowaniu uproszczonym, jezeli przedmiotem przestepstwa jest drewno pochodzace z lasow stanowiacych wlasnosc Skarbu Pan- stwa, w trybie i na zasadach okreslonych w Kodeksie postepowania karnego,
  2. prowadzenia postepowania w sprawach o wykroczenia oraz udzia- lu w rozprawach przed kolegiami do spraw wykroczen w charakterze oskarzyciela publicznego i wnoszenia odwolan od postanowien i orze- czen tych kolegiow w sprawach zwalczania wykroczen w zakresie szkodnictwa lesnego,
  3. nakladania grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach i w zakresie okreslonym odrebnymi przepisami,
  4. legitymowania osob podejrzanych o popelnienie przestepstwa lub wykroczenia, jak rowniez swiadkow przestepstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tozsamosci,
  5. zatrzymywania i dokonywania kontroli srodkow transportu w celu sprawdzenia ich ladunku oraz przegladania zawartosci bagazy w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popelnienia czynu zabronione- go pod grozba kary,
  6. zadania niezbednej pomocy od instytucji panstwowych, zwracania sie o taka pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji spolecz- nych, jak rowniez w naglych przypadkach do kazdego obywatele o udzielenie doraznej pomocy,
  7. zadania wyjasnien i wykonywania czynnosci niezbednych do prze- prowadzenia kontroli oraz doprowadzenia do najblizszego posterunku Policji osob, w stosunku do ktorych zachodzi uzasadniona potrzeba podjecia dalszych czynnosci wyjasniajacych,
  8. przeszukiwania pomieszczen i innych miejsc w przypadkach uza- sadnionego podejrzenia dokonania przestepstwa,
  9. odbierania za pokwitowaniem przedmiotow pochodzacych z przes- tepstwa lub wykroczenia oraz narzedzi i srodkow sluzacych do ich popelnienia,
  10. noszenia broni palnej i gazowej oraz recznego miotacza gazowe- go.
 3. Straznik lesny moze stosowac srodki przymusu bezposredniego, polegajace na uzyciu sily fizycznej, broni gazowej lub recznego mio- tacza gazowego, wobec osob uniemozliwiajacych wykonywanie przez niego zadan okreslonych w ustawie.
 4. Zastosowanie przez straznika lesnego srodka przymusu bezposred- niego powinno odpowiadac potrzebom wynikajacym z istniejacej sytu- acji i zmierzac do podporzadkowania sie osoby wydanym poleceniom.
 5. Jezeli zastosowanie srodkow przymusu bezposredniego, wymienio- nych w ust. 3, okaze sie niewystarczajace, straznik lesny ma prawo u- zycia broni palnej w nastepujacych przypadkach:
  1. w celu odparcia bezposredniego, bezprawnego zamachu na zycie wlasne lub innej osoby,
  2. przeciwko osobie, ktora wezwana do natychmiastowego porzuce- nia broni lub innego niebezpiecznego narzedzia nie zastosuje sie do tego wezwania, a jej zachowanie wskazuje na bezposredni zamiar ich uzycia przeciwko niemu lub innej osobie,
  3. przeciwko osobie, ktora usiluje przemoca odebrac bron.
 6. Uzycie broni palnej powinno nastepowac w sposob wyrzadzajacy mozliwie najmniejsza szkode osobie, przeciwko ktorej uzyto broni, i nie moze zmierzac do pozbawienia jej zycia, a takze narazac na nie- bezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia innych osob.
 7. Do wykonywania przez straznika lesnego czynnosci, o ktorych mo- wa w ust. 2 pkt 4-6, a takze do uzycia przez niego srodkow przymu- su, o ktorych mowa w ust. 3-6, stosuje sie odpowiednio przepisy o Policji.
 8. Straznikowi lesnemu wykonujacemu obowiazki sluzbowe na grun- tach stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa zarzadzanych przez La- sy Panstwowe przysluguja uprawnienia okreslone odrebnymi przepi- sami odnoszacymi sie do:
  1. straznikow lowieckich - w zakresie zwalczania klusownictwa,
  2. Strazy Ochrony Przyrody - w zakresie przestrzegania przepisow o ochronie przyrody,
  3. Panstwowej Strazy Rybackiej - w zakresie kontroli legalnosci doko- nywania polowu.

Art. 48.

 1. Uprawnienia straznika lesnego, o ktorych mowa w art. 47, w zakre- sie zwalczania szkodnictwa lesnego przysluguja rowniez lesniczemu zaliczonemu do Sluzby Lesnej.
 2. Minister Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, w porozumieniu z Ministerm Spraw Wewnetrznych, moze przyznac up- rawnienia straznika lesnego innym pracownikom Sluzby Lesnej.

Art. 49.

 1. Minister Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa o- kresli:
  1. stanowiska, wymagania kwalifikacyjne, zasady wynagradzania i stopnie zawodowe Sluzby Lesnej,
  2. stanowiska Sluzby Lesnej, na ktorych zatrudnionym pracownikom przysluguje bezplatne mieszkanie, oraz szczegolowe zasady i tryb przyznawania i zwalniania tych mieszkan.
 2. Rada Ministrow, w drodze rozporzadzenia, moze rozciagnac na pracownikow Sluzby Lesnej, w calosci lub w czesci, przepisy ustawy o pracownikach urzedow panstwowych.
 3. Minister Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnetrznych okresli, w drodze roz- porzadzenia, szczegolowe zasady:
  1. wspoldzialania Lasow Panstwowych z Policja,
  2. przydzialu, ewidencjonowania i przechowywania w nadlesnictwie broni i amunicji oraz recznych miotaczy gazowych. a

Instytut Ochrony Srodowiska